the ugly writers

Casa la Cuenta

Mama, paano na ako? tila bulag sa aking buong pagkatao, Papa, hindi po, kailanman ako'y hindi nagloko, maawat man lang sa mga katagang nakaloloko, hindi lahat ng kamalian ay kabilang ako.