the ugly writers

Mare Tama Na – Martina

Sa tanghalia'y hapag ko ang bigat ng konsensiyang pasan-pasan ng dib-dib kong naninikip. Kailan sila titigil? Hindi ko batid. Paulit-ulit, nakakasira, nakakapundi.
the ugly writers

Aniridia

Yet only when a heart grows bold to unfold vulnerability will reformation turn worry and rejection into love’s affirmation.