the ugly writers

Lonely Claim

I am your time that is up Your story that’s come to an end Your regrets and words unsaid. Your what ifs and maybes. Your whys and cries. Your hows and tries. Your breaking point...

the ugly writers

Casa la Cuenta

Mama, paano na ako? tila bulag sa aking buong pagkatao, Papa, hindi po, kailanman ako'y hindi nagloko, maawat man lang sa mga katagang nakaloloko, hindi lahat ng kamalian ay kabilang ako....

Scroll to top